Geschreven door Stichting Burnout op 22 september 2020 in blog Nederlands
Geachte XXX,

Bedankt voor uw melding. Wij hebben recent hierover een rapport uitgebracht: ‘Bevorderen van participatie van cliënten met een psychische stoornis’. Dit rapport schept duidelijkheid over de behandeling van werkgerelateerde klachten.

Conclusie van het rapport:
Behandeling van werkgerelateerde problemen is uitgezonderd van de te verzekeren prestatie van de Zvw. Wij interpreteren de regelgeving zo dat deze uitsluiting alleen betrekking heeft op de geneeskundige GGZ. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen. Alleen als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis volgens de DSM-classificatie, valt de behandeling binnen de geneeskundige GGZ onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ in het kader van de Zvw (met uitzondering van de behandeling van een aanpassingsstoornis). Indien werkgerelateerde problemen zoals een burnout worden behandeld binnen de geneeskundige GGZ, dan zijn de kosten van de behandeling voor de werkgever of voor eigen rekening. Dit laatste kan aan de orde zijn als de werkgever niet bereid is de kosten van de behandeling te vergoeden of als iemand ZZP’er is en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, die voorziet in een vergoeding voor hulp bij re-integratie.

U kunt dit rapport vinden via onderstaande link:
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2016/1608-bevorderen-van-participatie-van-clienten-met-een-psychische-stoornis/1608-bevorderen-van-participatie-van-clienten-met-een-psychische-stoornis/Bevorderen+van+participatie+van+cli%C3%ABnten+met+een+psychische+stoornis.pdf

Via de link https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2016/08/29/standpunt-bevorderen-van-participatie-van-clienten-met-een-psychische-stoornis

Indien u fraude vermoedt bij bepaalde zorgverleners dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via hun meldpunt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website: https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland ? 27 oktober 2016
Het antwoord op uw vraag:Hartelijk dank voor uw bericht. Het standpunt uit 2016 is nog steeds van toepassing. 

Als u nog opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u deze email beantwoorden. Let er op dat het vraagnummer in het onderwerp blijft staan.

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland