Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Wie betaalt het?

Wie betaalt het?

Wie betaalt het? (burnoutherstel)

 1. Niet: ziektekostenverzekering!
 2. ‘Buitenkans UWV’
 3. De werkgever
 4. Ded WULBZ verzekeraar van de werkgever
 5. Wie betaalt het? – juridische kern
 6. De weerbarstige praktijk

1. Niet: de ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering betaalt geen burnoutherstel. Dit heeft een wettelijke, juridische achtergrond.

Vergoeding zorgverzekering
De zorgverzekering kan een belangrijke bijdrage leveren ter genezing van een burn-out. De mogelijkheden worden hieronder besproken.

De behandeling van een burn-out via de basis of specialistische GGZ valt niet langer onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit komt omdat de een burn-out medisch gezien valt onder de categorie ‘aanpassingsstoornissen’. De behandeling dient dan ook zelf of door de werkgever bekostigd te worden. De bedrijfsarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog en de werkgever is verantwoordelijk voor de kosten.’

Te lezen op: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/burn-out

Er bestaan wel diverse partijen in de markt die de boel ‘flessen’ de indruk geven dat zij burnout vergoed krijgen, maar intussen alles bij uw ziektekostenverzekering declareren onder valse diagnoses als ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’. URL: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out

Waarom is het erg?

 • de verzekering wordt opgelicht
 • uw premie stijgt
 • u krijgt de verkeerde behandeling
 • het verstoort concurrentie
 • de ‘verbeterprikkels’ liggen dan niet meer waar de wetgever (Arbo, Poortwachter) ze wil hebben: bij de werkgever.

Ziehier wat ons Zorg Instituut Nederland schrijft:

——————————————————————————————

Geachte Stichting Burnout,

Bedankt voor uw melding. Wij hebben recent hierover een rapport uitgebracht: ‘Bevorderen van participatie van cliënten met een psychische stoornis’. Dit rapport schept duidelijkheid over de behandeling van werkgerelateerde klachten.

Conclusie van het rapport:
Behandeling van werkgerelateerde problemen is uitgezonderd van de te verzekeren prestatie van de Zvw. Wij interpreteren de regelgeving zo dat deze uitsluiting alleen betrekking heeft op de geneeskundige GGZ. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen. Alleen als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis volgens de DSM-classificatie, valt de behandeling binnen de geneeskundige GGZ onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ in het kader van de Zvw (met uitzondering van de behandeling van een aanpassingsstoornis). Indien werkgerelateerde problemen zoals een burnout worden behandeld binnen de geneeskundige GGZ, dan zijn de kosten van de behandeling voor de werkgever of voor eigen rekening. Dit laatste kan aan de orde zijn als de werkgever niet bereid is de kosten van de behandeling te vergoeden of als iemand ZZP’er is en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, die voorziet in een vergoeding voor hulp bij re-integratie.

U kunt dit rapport vinden via onderstaande link:

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2016/1608-bevorderen-van-participatie-van-clienten-met-een-psychische-stoornis/1608-bevorderen-van-participatie-van-clienten-met-een-psychische-stoornis/Bevorderen+van+participatie+van+cli%C3%ABnten+met+een+psychische+stoornis.pdf
Indien u fraude vermoedt bij bepaalde zorgverleners dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via hun meldpunt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website: https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland – 27 oktober 2016

————————————————————–

Wilt u niet richting psychiatrie = GGZ = GZ worden afgeschoven met een verkeerde diagnose? Doe dan met ons de testen van de NVAB lesa NHG richtlijn voor burnout, en als daar burnout uit komt: test uitslagen richting uw ziektekostenverzekeraar rapporteren, met melding a) wie de fraudeur is (cc NZA) en b) verzoek of ze willen stoppen met uitbetalen.

Daarna komen de prikkels weer bij uw werkgever te liggen.

2. Buitenkans UWV

Los van onderstaande punten 1 en 2, die erop neerkomen dat bij arbeidsgerelateerdheid (bij burnout gemakkelijk na te gaan via invullen van deze tabel PA-ProbleemAnalyse-1-1) de werkgever betaalt, biedt het UWV sinds kort aan om MEE TE BETALEN aan reintegratie.

Lees de volgende pagina: (klik )

en houdt het aansluitingsnummer werkgever bij de hand

BUITENKANS: UWV betaalt in elke situatie mee!

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx

Laat dit aan uw werkgever zien – als die niet wil dat het UWV meebetaalt, wil die echt wat geheim houden voor het UWV! (zie bezava)

3. De werkgever

Normaal gesproken betaalt de werkgever het burnouthersteltraject (op keuze door de werknemer). Burnout valt onder arbo, en de juridische basis dat de werkgever betaalt vindt u hier:

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

Het UWV beoordeelt er de werkgever op.

Een andere invalshoek is de ‘zorgplicht werkgever’, https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658

Ook een geloofwaardige bron die zegt dat werkgever moet betalen is https://www.kadv.nl/news/wie-betaalt-de-burn-out/#:~:text=Een%20medewerker%20met%20een%20burn,een%20zorgplicht%20tegenover%20hun%20werknemers.

4. De WULBZ verzekeraar

De WULBZ verzekeraar is degene die het loon bij ziekte uitbetaalt. WULBZ staat voor Wet Uitbetaling Loon Bij Ziekte. Omdat de verzekeraar geen zin heeft in 2 jaar nodeloos ziekte doorbetalen, en best snappen dat sommige werkgevers om 4000 euro herstelkosten te besparen de verzekeraar best 24 maanden willen laten doorbetalen, bieden vaak ook financiering van een hersteltraject aan.

Ga bij uw werkgever na wie de WULBZ verzekeraar is, en schrijf deze aan met het verzoek het hersteltraject te betalen.

Veel verzekeraars hebben een vergoedingsschema zoals hier Robidius:

https://www.robidus.nl/CmsData/Downloadables/Infographic/doelgroepschema-no-riskpolis-en-loonkostenvoordeel.pdf

5. 'Wie betaalt het?' - juridische kern

Wie burnout herstel betaalt? We gaan het puntsgewijs na.

1.1 Preventie in kader arbowet

De RI & E is voorgeschreven, Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook tegen zaken als werkdruk. Zie o.a. de interessante overheidssite: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk

en hier de pdf (klik Werkdruk-burnout-preventie-kosten-werkgever-Arboportaal)

informeer naar de RI & E en kijk of er gedacht is aan factoren die in uw burnout voorkomen

1.2 arbowet deel 2

De arbowet maakt de sterkere partij, de werkgever, verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Burnout is volgens de wetenschappelijke definities werk gerelateerd, zie http://scholar.google.com

Hier op arbeidsrechter.nl staat de aansprakelijkheid en dus ‘betaalplicht’ van de werkgever voor herstel: https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk.

(het UWV kan meebetalen: https://formulieren.uwv.nl/werkgever/formulier/nl-NL/Publiek/sc02820.aspx/fVerzParticipatieReIntegratieInleiding betaalt het (logischerwijs) niet: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out.)

Om e.e.a. na te gaan per geval is het heel raadzaam een ProbleemAnalyse in te vullen met cijfers EN tekst, omtrent de 40 meest voorkomende burnout triggers – klik hier voor een voorbeeld in .doc BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

1.3 zorgplicht werkgever

Volgens art. 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht…. zie hier het wetsartikel:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2016-07-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling6_Artikel658

Citaat lid 2: “Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.”

1.4 Wet Verbetering Poortwachter/jurisprudentie

Na ziekte hoort herstel te komen, veelal met een externe herstelpartij (waarbij conform de WGBO de zieke zowel behandelaar als behandeling mag kiezen, ‘zelfbeschikkingsrecht’).

Hier een geval waarin werkgever externe hulp weigerde, en hem door de rechter 115.000 euro werd opgelegd:

http://www.noestadvocatuur.nl/ernstig-verwijtbaar-handelen-werkgever/

ECLI:NL:RBNNE:2015:4762

1.5 Aansprakelijkheid werkgever bij psychiche schade

https://burnout.nl/werkgeversservice/index.html#4

1.6 De ‘omkeringsregel’ bij RSI en burnout

Bij RSI en burnout is de ‘omkeringsregel’ van toepassting, dat wil zeggen dat de werkgever moet bewijzen dat RSI of burnout NIET aan hem ligt.

Link: De-omkeringsregel-bij-RSI-burnout-2011

Daarom moet bij ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium met een instrument als de BBTI, met cijfers en tekst, onderzocht worden wat de burnout triggers zijn. Klik hier op eem .docx ingevuld voorbeeld BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

Dit overzicht dient werkgever en werknemer ook uitstekend bij het afstemmen wat nodig is om duurzame herinzet te bereiken, dan wel vast te stellen op welke punten het werk anders is geworden dan bij aanname werknemer (toen deze nog gezond was) en vanwege welke punten reintegratie spoor 2 meer realistisch is (spoor 2: burnoutherstel en daarna outplacement)

1.7 Overige links jurisprudentie

a) burnout is een beroepsziekte:

http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/burnout

b) werkgever is aansprakelijk voor herstelkosten beroepsziekte – link https://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

1.8 Baat door bezava

Als een medewerker ziek uit dienst gaat, ook bij tijdelijke contracten, krijgt de werkgever een bezava premieverhoging, zie http://bezava.com

Daarom is het veel wijzer enkele duizenden euro’s te besteden met Stichting Burnout, aan vrijwel zeker herstel, in plaats van twee jaar lang ‘knipper licht reintegreren’ met een WIA keuring en ziek uit dienst tot gevolg.

Ook als de werkgever van de werknemer af wil: het verstandigste is dit zo snel mogelijk met elkaar helder te hebben, waarna een spoor 2 kan worden afgesproken. Dit leidt vaak tot opluchting bij beide partijen (werkgever en werknemer), en bij de werknemer ‘lucht het op’ dat de huidige arbeidsomstandigheden, die zorgden voor burnout (emotionele uitputting) EENS voorbij zullen zijn.

Succesvol burnout herstel is wetenschappelijk uitstekend beschreven door Diane Bernier, die onderzocht wat de kenmerken waren van achteraf gezien succesvolle burnout herstel trajecten. Onze aanpak is er op gebaseerd, mail ons gerust om het artikel te krijgen! (vanwege copyrights mag het niet openlijk op de site)

Contact: info@burnout.nl of via ons contactformulier (klik)

1.9 Wie kiest de herstelpartij?

De werknemer! De werkgever betaalt, de werknemer kiest de herstelpartij, zie wetgeving , document: vrije-keuze-voor-werknemer-welke-herstelpartij

Schrijf als werknemer uw voorkeurs-herstelpartij in uw plan van aanpak, ‘pva’, dat u aan uw werkgever geeft: blanco voorbeeld blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word – ingevuld voorbeeld ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx

6. De weerbarstige praktijk

Weerbarstige praktijk – optie: zelf voorschieten/betalen….

De praktijk is echter weerbarstig, omdat de eerste toets van ‘arbeidsgerelateerdheid’ pas volgt als u ziek uit dienst bent, in WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering (!).

Daarom moet u, bij burnout, in vroeg stadium de BBTI doen (2A4 word, klik) BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2 evenals de in Lesa en NCVB richtlijn genoemde Ubos, SCL-90 en 4DKL, en de testuitslagen zo spoedig mogelijk aan uw werkgever geven. Want dan kan deze zich een goed beeld vormen.

De werkgever zal dan, bij overtuigende burnout uitslagen, niet jarenlang twijfelen en u spoedig externe burnout herstelhulp aanbieden.

De keuze voor herstelpartij moet u als zieke werknemer SAMEN met werkgever maken. Beide partijen moeten consensus bereiken, zegt de Wet Verbetering Poortwachter.

Dien als werknemer vrij snel een ‘Plan van aanpak’ op, met uw voorkeur voor herstelpartij: zie hier een blanco voorbeeld pva in word (klik blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word) en hier een ingevuld voorbeeld, ingevuld door ene fictieve ‘Coenen (klik word ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx)

Stuur ook een kopie van al uw testresultatem en plan van aanpak naar uw locale UWV kantoor, met het verzoek dat alvast goed te scannen en te bewaren onder uw naam. Dat borgt goede dossieropbouw – en zorgt ervoor dat het UWV de werkgever gaat stimuleren om wat te doen na 1 jaar ziekte, mocht tot dan toe weinig zijn gebeurd.

Het kan ‘even zeuren’ betekenen, maar op bovenstaande wijze krijgt u altijd een extern burnout herstel programma vergoed! (bijvoorbeeld van Stichting Burnout – wij helpen u uiteraard ook met goedkeuring, contacteren werkgever etc.).

Redenen voor sommige werkgevers om aanvankelijk ‘niets te doen’ bij ziekte:

 • loonuitbetaling bij ziekte gebeurt toch door de WULBZ verzekeraar…dus het bedrijfs heeft geen haast
 • men is bang ziekte te erkennen: mogelijke aansprakelijkheid, zie Bezava en uwv loonsancties
 • men weet niet dat goed burnout herstel mogelijk is – toon daarom uw werkgever onze herstelaanpak SB-2016 (klik pdf)

Triest is het als bedrijfsarts en werkgever arbeidsgeneeskunde en richtlijnen gaan ontkennen, en u naar de psychiatrie gaan sturen, DSM4, GZ, GGZ en partijen die alleen psychatrie hanteren. U ‘ergens naar toe sturen’ kan a) sowieso niet, conform de WGBO mag u altijd behandelaar en behandeling uitkiezen b) als iets niet in uw pva, plan van aanpak, staat, kan men u sowieso niets laten doen dat daar niet in staat. U kunt dus ook uw eigen plan van aanpak indienen, en over plan van aanpak dienen werkgever en werknemer consensus te hebben.

Maar u kunt natuurlijk ook denken: ik SCHIET ZELF behandeling voor, dan ben ik 1-1,5 jaar eerder gezond, en dan dien ik de rekening in bij de werkgever als ik vertrek.

Ook kunt u uw werkgever – indien deze armlastig doet – vragen om het UWV mee te laten betalen via deze participatielink:

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx

Contact: info@burnout.nl of via ons contactformulier (klik)