Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Uitzonderingssituatie: als werkgever en door werkgever ingehuurde arts uw burn-out ontkennen

Uitzonderingssituatie: als werkgever samen met bedrijfsarts/arboarts uw burn-out ontkennen...

Sommige bedrijfsartsen en arbo-artsen worden ‘uurtje factuurtje’ door werkgevers ingehuurd, op voorwaarde dat ze zeggen wat de werkgever wil. Dus altijd nuttig zo een gesprek met de arts van het bedrijf, u weet dan onmiddellijk wat de werkgever op dat moment wil. Vanwege ‘bezava’, (zie ook http://bezava.com en deze samenvatting: Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014), het door moeten betalen van kosten na een ‘ziek uit dienst’ (kosten 200.000-800.000 per ziek uit dienst gegane werknemer) willen enkele werkgevers het gedrag vertonen: IN DEN BEGINNE alle burn-out ontkennen en de burnoutrichtlijn niet volgen. Echter, bij goede bewijsvoering (zoals diagnose op schrift conform burn-out richtlijn HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout inclusief tests SCL-90, Ubos en 4DKL) en inschakeling UWV worden de meeste werkgevers toch ‘reëel’ en stemmen zij in met bekostiging van een burn-out hersteltraject naar uw keuze. Let op dat het ook best kan dat de bedrijfsarts richting U zegt: ‘Conflict, niks burn-out’ omdat hij deze opdracht heeft gekregen van de werkgever, maar dat hij (zij) richting werkgever wel degelijk waarschuwt: ‘Kijk uit, het is een burn-out’.

Sommige bedrijfsartsen/Arboartsen rapporteren aan een arbodirecteur met weinig verstand van burnout, en moeten, op straffe van ontslag, altijd beroepsziekten (zie http://beroepsziekten.nl, waaronder burn-out) ontkennen.

Het ingehuurd worden interesseert een arts soms meer dan een eerlijke diagnose en advies (’50 plusser wil zijn pensioen halen’; eerlijke diagnose: met diagnostische tests van richtlijnen die op http://beroepsziekten.nl staan, zoals de richtlijn voor burnout: H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout met diagnostische tests SCL 90, Ubos en 4DKL).

Een bedrijfsarts of arboarts heeft juridisch nauwelijks een functie: hij mag niets beslissen en niets voorschrijven en ook niet optreden namens werkgever. Hij mag alleen werkgever adviseren (art. 14.1 arbo), dat is uiteraard wel belangrijk. Ook kan hij u tips geven.

Daarom is het verstandig, als u het gevoel wordt dat uw burn-out niet erkend wordt, het door u huisarts te laten opschrijven, of een psycholoog (bijvoorbeeld van ons) op te zoeken met de burn-out richtlijn in de hand en de vraag om de 3 tests uit te voeren, eventueel samen met een anamnese. Uiteraard zijn er gelieerd aan SB (Stichting Burnout) ook de nodige psychologen die een diagnose voor u op schrift kunnen stellen: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

Een diagnostisch rapport opstellen kost vaak 350 euro of meer, excl. BTW. Ook hebben wij als Stichting Burnout contact met bedrijfsartsen die WEL bereid zijn na testen burnout op schrift te stellen, als second opinion, voor 395 euro ex BTW – kosten die u eerst zelf moet betalen maar die vaak teruggestort worden als ze eenmaal door de bedrijfsarts verhaald zijn op de werkgever. (lees verder op deze pagina voor contactgegevens psychologen die burn-out diagnostiseren).

Wel goede bedrijfsartsen voor second opinion

Het zoeken naar een bedrijfsarts die wel bereid is de burn-out richtlijn te volgen (HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout) is bijna even moeilijk als het vinden van een speld in een hooiberg, maar hier is dan een adres:

  1. de landelijke expertisebalie. Hier moet u wel van tevoren aandringen op het volgen van de burn-out richtlijn, en rekenen op 800-1000 euro ex BTW.

Dat het zo moeilijk is een arts te vinden die een burn-out op schrift stelt, komt omdat artsen altijd samenspannen. Zo is er volgens insiders een landelijke ongeschreven afspraak sinds 2014 (invoering bezava, zie http://bezava.com) om richtlijnen beroepsziekten.nl niet meer te volgen, en zelden nog een beroepsziekte of iets arbeidsgerelateerds op te schrijven. Een enkele keer gebeurt dat gelukkig wel, maar wij kunnen geen enkele bedrijfsarts vinden die op voorhand toezegt een richtlijn te zullen volgen inclusief diagnostische test. Mocht een bedrijfsarts die lezen en denken ‘Ja maar ik wel!’ dan wordt deze van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Bij het verlengen van de vijfjaarlijkse arts-licentie wordt niet gekeken naar klachten van klanten (is geen inputkanaal voor), alleen naar klachten collega’s, en als een bedrijfsarts wel een richtlijn van een beroepsziekte volgt komen er klachten van collega’s en riskeert eerstgenoemde zijn arts-licentie.

Burn-out diagnose psycholoog in plaats van arts

In plaats van de diagnose van een arts proberen te krijgen (waarbij de makkelijkste weg is: korte aantekening van de huisarts) kunt ook een psycholoog vragen een diagnose op schrift te stellen, van uw vermoedelijke burnout.

De volgende psychologen hanteren de burnout richtlijn voor diagnose, en hebben veel ervaring met het diagnostiseren van burnouters: voor 350 euro ex BTW hebt u een diagnose op schrift, waarmee u werkgever en UWV kunt overtuigen:

  • Amsterdam: Drs. Marco Timmerman, marcotimmerman999@hotmail.com
    OF Drs. Kirsten Vink, kirstenvink@gmail.com
  • Amsterdam-Noord: vanaf 1 juli 2020: info@arjanoud.nl, drs. psychologie, tel 020 618 3844 linkedin profiel, A&O en GZ psycholoog https://www.linkedin.com/in/arjan-oud/
  • Utrecht: Drs. Whishal Jharihar, wishal_j@hotmail.com
  • Barendrecht (south of Rotterdam): José Weeda MSc, jose@dolomietcoaching.nl (female)
  • Putten: dunsbergen@kpnmail.nl, psychologe drs. Frida Bakker
  • Nijmegen: info@bartdonkers.nl, psycholoog

Een diagnostiserende psycholoog kan het beste een arbeids- en organisatiepsycholoog zijn, omdat burn-out daar onder valt. Gz=ggz psychologen hebben de neiging uitsluitend DSM te diagnostiseren, (Diagnostic Statistic Manual of mental disorders), en daar binnen vooral de lucratieve declarabele diagnoses (dus niet: ‘aanpassingsstoornis’, hetgeen het DSM equivalent voor burn-out zou zijn). Burn-out is verder gedefinieerd in de burn-out richtlijn van de NHG https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-overspanning-en-burn-out#Begrippen, in Google Scholar (waar alle wetenschap van de wereld bij elkaar staat) en in de ICD, International Classification of Diseases, code Z73.0

Hoe verder uw burnout erkend te krijgen, evenals akkordering burnoutherstelplan

Mail vervolgens diagnose en testresultaten aan P&O, en vraag: ‘Accepteert u nu mijn burn-out?’

Indien wel: des te beter, zoek een goede burn-out deskundige uit voor een burn-out hersteltraject, naar uw keuze en op kosten werkgever.

Hier 3 URL’s over kosten van herstel:

Het zou kunnen dat P&O, op uw schriftelijke vraag (schriftelijk: want dan komt het in us dossier) ‘of P&O als werkgever uw 4DKL SCL-90 en Ubos testuitslagen als burnout bewijs accepteert’ met flauwe antwoorden komt. Zeg dan eerst dat u al een kopie van diagnose en testuitslagen aan de afdelingen ziektewet en bezava van het UWV hebt gestuurd. Want: hierna is er geen mogelijkheid meer voor de werkgever uw burn-out te ontkennen!En gebruik vervolgens op de meest voorkomende flauwe antwoorden met een voor u winnende repliek:

1) “Ik ben geen medicus’. Nee, maar de arbowet verplicht een werkgever wel zich met de best mogelijke medische expertise te omringen, en dat zijn medici die WEL de richtlijnen volgen (richtlijnen volgen is in de wet verankerd in BW art. 7:453, het moeten aanhouden van een professionele standaard, door artsen. Hier mag slechts van worden afgeweken als aan 2 voorwaarden is voldaan: 1) afwijken is in het voordeel van de patiënt en 2) het wordt met verwijzing naar de wetenschap onderbouwd. ‘Huur dan een professionele arts in die zich wel aan de richtlijn houdt’, kunt u dan antwoorden, ‘anders zoek ik zelf een arts of psycholoog die zich aan de richtlijn houdt, en mail ik de diagnose aan de afdeling ziektewet en bezava van het UWV (Postbus 57015 1040 CT Amsterdam).

2) ‘De bedrijfsarts zegt dat..’. Hierop is uw antwoord:  ‘Een werkgever mag zich nooit achter een zelf ingehuurde arts verschuilen, zie CRvB 19 november 2009 BK:3713. Ik ga zelf een arts of psycholoog opzoeken om  het op te laten schrijven, en dan doe ik een kopie aan UWV, afdeling bezava’.

Na WEERSTAND te hebben geboden tegen leugentjes en gespeelde onnozelheid is het vaak goed om de CONSTRUCTIEVE draad weer op te pakken:

‘Kijk, als u mij GEEN burnouthersteltraject betaalt naar mijn keuze, geef ik input aan het UWV, ook al lang voor de eerstejaarsevaluatie. Dan krijgt u een loonsanctie van 30.000 euro, en van ziekteverlof ZONDER herstelinterventie word ik niet beter…dus is het niet verstandiger 3-4000 euro te besteden aan een hersteltraject van Stichting Burnout? Dan word ik gegarandeerd beter, het voorkomt loonsancties, het voorkomt maandenlang touwtrekken, het voorkomt jullie managementtijd, en het zorgt ervoor dat ik niet ‘ziek uit dienst’ ga wat jullie 2-8 ton aan bezava kosten kan opleveren via verhoogde whk premies (lees http://bezava.com).

Geef er ook een ‘werkgeversbrochure’ bij van Stichting Burnout: pdf: Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1 (1)

Dus dan eindigt alles WIN-WIN!

Stichting Burnout is ook graag bereid kennis te maken met uw werkgever om hem te overtuigen.

De soms negatieve houding van werkgevers wordt ingegeven door sommige zeer nare werkgeverscongressen, met steevast spreker mr Paul Te Wal, die adviseert ziekte te ontkennen, diagnose te voorkomen, en zieke werknemers een conflict aan te praten (of een conflict uit te lokken) zodat zijn officieuze ‘Stecr richtlijn’ van kracht zou  zijn. De Stecr richtlijn heeft geen officiële waarde, toch is het goed de sluwheid ervan te kennen: ‘Als op een vroeger tijdstip sprake is van een ‘conflict’ dan een diagnose, mag het conflict worden aangewend om te ontslaan om grond van verstoorde arbeidsverhoudingen’.

Daarom: laat in zo vroeg mogelijk stadium uw burn-out op schrift stellen en geef een kopie aan de werkgever. Als deze zegt: ‘Ik mag niets medisch van u in mijn dossier houden’ zeg je ‘daar geef ik je bij deze expliciet toestemming voor, bovendien mag je het nu voor mijn neus lezen. Er gaat ook een afschrift naar het UWV, en die houden het wel in hun dossier!’

Met betrekking tot ‘medische gegevens aan werkgever’: burn-out betreft wat niet klopt in de werksituatie, en is dus bij uitstek een onderwerp om samen met de werkgever te bespreken, anders kan het niet worden opgelost, bijvoorbeeld conform WvP – Wet Verbetering Poortwachter. Een ‘plan van aanpak’ dat de burn-out makende situatie niet analyseert is ‘waardeloos’ – niet constructief.

Mocht de bedrijfsarts spreken over een ‘conflict’: wat is een conflict? Alle relaties hebben belangentegenstellingen en dus een conflict, een werknemer wil altijd wel een hoger loon en aandeelhouders willen altijd wel lagere salarissen, dus een conflict is a) de gewoonste zaak van de wereld b) staat goede en prettige samenwerking niet in de weg c) kan worden opgelost.

Streef daarna weer de win-win situatie na met uw werkgever. LET OP: als uw werkgever u ook NA burn-out herstel weg wil hebben, geef hier aan toe: want op lange termijn krijgt een werkgever u altijd weg: u krijgt tussentijdse zeer slechte beoordelingen etc etc. Vraag dan om ”reintegratie tweede spoor’ = extern burn-out herstel naar uw keuzen PLUS een outplacement/loopbaanoriëntatietraject tijdens ziekteverlof. Dit kan Stichting Burnout allemaal voor u verzorgen.

Neem contact met ons op via ons contactformulier voor meer informatie. Wij helpen je graag.